STRONA GÓWNA »O NAS » NASZE PROJEKTY » PRZEDSZKOLE W RUCHU
 Przedszkole w ruchu

Regulamin

Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej
„鑿iczy ka盥y mo瞠”

organizowanej w ramach Roku Szko造/Przedszkola w Ruchu


Regulamin okre郵a procedur i zasady przyznawania tytu逝  Szko豉/Przedszkole w Ruchu .

 1. Cel akcji

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytu „Szko豉 w Ruchu” szko這m albo „Przedszkole w Ruchu” przedszkolom, które podejm dzia豉nia na rzecz aktywno軼i fizycznej w nast瘼uj帷ych obszarach:

 • Ruch w szkole/przedszkolu

 1. wychowanie fizyczne – zaj璚ia edukacyjne (obszar nr 1)

 2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zaj耩 wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2)

 3. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

 4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)

 5. pozalekcyjne zaj璚ia sportowe (obszar nr 5)

Obszary dla szkó: 1-5

Obszary dla przedszkoli: 1, 3, 4


 • Ruch poza szko陰/przedszkolem

 1. zaj璚ia zorganizowane (obszar nr 6)

 2. zaj璚ia niezorganizowane (obszar nr 7)

 3. aktywno嗆 z udzia貫m rodziny (obszar nr 8)

 4. aktywny wypoczynek (obszar nr 9)

Obszary dla szkó: 6-9

Obszary dla przedszkoli: 6-8

 1. Organizatorzy konkursu

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organem wspieraj帷ym akcj jest O鈔odek Rozwoju Edukacji.

 1. Uczestnicy

Akcja adresowana jest do:

 1. Dyrektorów szkó i przedszkoli;

 2. Nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej;

 3. Uczniów i wychowanków przedszkoli.

 1. Postanowienia Ogólne


Zasady przyznawania tytu逝

Tytu stanowi wyró積ienie dla szkó i przedszkoli, które w istotny sposób przyczyniaj si do promowania w swoim 鈔odowisku aktywno軼i fizycznej.

Tytu mo瞠 by przyznany szko這m i przedszkolom, które wezm udzia w Akcji „鑿iczy ka盥y mo瞠” i spe軟i wymagane kryteria.


Procedura przyznawania tytu逝

W celu przyznania tytu逝 SwR albo PwR nale篡:

  1. wype軟i elektroniczny formularz rejestracyjny, zawieraj帷y podstawowe dane zg豉szanej placówki. Formularz jest zamieszczony na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl. Dane szko造 lub przedszkola w przypadku pozytywnej weryfikacji zostan zamieszczone na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl z adnotacj „Szko豉 / przedszkole, które przyst徙i造 do Akcji”;

  2. w czasie trwania akcji zrealizowa i udokumentowa zrealizowane zadania;

  3. wype軟i elektroniczny wniosek o przyznanie tytu逝 SwR albo PwR, zawieraj帷y opisy oraz linki elektroniczne do dokumentacji potwierdzaj帷ej spe軟ienie wymaganych zada, a nast瘼nie wydrukowa go i przes豉 wraz ze wszystkimi wymaganymi za陰cznikami (zgody wszystkich osób wyst瘼uj帷ych w filmach, na zdj璚iach i o鈍iadczenie dot. praw autorskich) na adres:

O鈔odek Rozwoju Edukacji
Al. Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa

(z dopiskiem na kopercie Rok Szko造 w Ruchu oraz oznaczeniem województwa);

  1. wniosek oraz za陰czniki o przyznanie tytu逝 zamieszczone s na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl i powinny by podpisane przez dyrektora szko造/przedszkola oraz opatrzone piecz璚i szko造/przedszkola.


Dokumentacja osi庵ni耩 szko造/przedszkola w przypadku pozytywnej weryfikacji zostanie zamieszczona na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl oraz na profilu Szko造 w Ruchu na portalu spo貫czno軼iowym Facebook z zachowaniem prawa do umieszczenia informacji o autorze utworu/ów.

O鈔odek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia zg這szenia w przypadku niewype軟ienia w ca這軼i wniosku zg這szeniowego. Wnioski zg這szeniowe bez potwierdzenia w postaci nades豉nia wersji papierowej równie nie b璠 rozpatrywane.


 1. Obszary i zadania


Aby otrzyma tytu SwR albo PwR, szko豉/przedszkole musi spe軟i i udokumentowa trzy z podanych poni瞠j zada.

Przez dokumentacj rozumie si zdj璚ia, filmy, skany dokumentów, które powinny zosta zamieszczone na ogólnodost瘼nej stronie internetowej (np. na stronie szko造, na portalu spo貫czno軼iowym itp.). W formularzu zg這szeniowym nale篡 umie軼i linki do stron zawieraj帷ych dokumentacj dokona. Dyrektor szko造/przedszkola zobowi您any jest po鈍iadczy we wniosku zg這szeniowym, 瞠 posiada uzupe軟ione i podpisane przez uprawnione osoby zgody na wykorzystanie wizerunku, który zosta u篡ty w przes豉nej dokumentacji (za陰czniki nr 1 i nr 2 do regulaminu) oraz 瞠 posiada zgody autorów utworów, które zosta造 zg這szone w ramach Akcji (za陰cznik nr 3 do regulaminu).

Ka盥e zadanie musi dotyczy innego obszaru.


W鈔ód zada obowi您kowo musi znale潭 si zadanie z obszaru nr 1.


 • Ruch w szkole/przedszkolu

 1. wychowanie fizyczne – zaj璚ia edukacyjne (szko豉)/ zaj璚ia organizowane w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego (przedszkole) (obszar nr 1)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Przekazanie udokumentowanych przyk豉dów dobrych praktyk szko造 lub przedszkola zwi您anych z aktywno軼i fizyczn spo貫czno軼i szkolnej/przedszkolnej, które dowodz, 瞠 lekcje WF/aktywne zaj璚ia wychowania przedszkolnego mog by ciekawe i atrakcyjne; napisanie dwóch scenariuszy zaj耩 WF/aktywnych zaj耩 wychowania przedszkolnego (foto, wideo, opis, scenariusz zaj耩); 1. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zaj耩 wychowania fizycznego (obszar nr 2)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego: Napisanie dwóch scenariuszy zaj耩 alternatywnych (zaj耩 sportowych, sprawno軼iowo-zdrowotnych, tanecznych lub z zakresu aktywnej turystyki itp.) wraz z dokumentacj foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego;


 1. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Napisanie dwóch scenariuszy zaj耩 dotycz帷ych roli aktywno軼i ruchowej w 篡ciu, wraz z dokumentacj foto/wideo z ich realizacji na lekcji wychowania fizycznego/aktywnych zaj璚iach wychowania przedszkolnego;


 1. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej: Udzia nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawców edukacji przedszkolnej w planowanych szkoleniach placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i o鈔odków doskonalenia nauczycieli (ODN) o tematyce zdrowotnej/ruchowej;

 1. pozalekcyjne zaj璚ia sportowe (obszar nr 5)

Zadanie dla nauczycieli WF: Przeprowadzenie trzech udokumentowanych (dokumentacja foto/wideo) akcji zwi您anych z aktywno軼i ruchow, nieodbywaj帷ych si w czasie trwania zaj耩 szkolnych (np. popo逝dniowa wycieczka na basen lub lodowisko, weekendowy bieg prze豉jowy itp.);


 • Ruch poza szko陰

 1. zaj璚ia zorganizowane (obszar nr 6)

Zadanie skierowane do szkó i przedszkoli wspó逍racuj帷ych
z placówkami wychowania pozaszkolnego lub: bibliotekami, domami kultury, zwi您kami harcerskimi, zwi您kami sportowymi, organizacjami pozarz康owymi (za po鈔ednictwem szkó
i przedszkoli):
Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla dzieci
i m這dzie篡 z zakresu aktywnego trybu 篡cia, bezpiecze雟twa lub zdrowia;

Biblioteki, domy kultury, zwi您ki harcerskie, zwi您ki sportowe i organizacje pozarz康owe bior udzia w Akcji za po鈔ednictwem szkó i przedszkoli. Szko造
i przedszkola mog wspólnie wykona z ww. instytucjami zadanie z obszaru
nr 6. Zorganizowany i przeprowadzony konkurs dla dzieci i m這dzie篡 z zakresu aktywnego trybu 篡cia, bezpiecze雟twa lub zdrowia zg豉sza i dokumentuje we wniosku zg這szeniowym szko豉 albo przedszkole. Za zorganizowanie
i przeprowadzenie konkursu 瘸dna instytucja nie mo瞠 pobiera od uczestników konkursu op豉t.


7. zaj璚ia niezorganizowane (obszar nr 7)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego: indywidualne wsparcie nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli wychowania przedszkolnego w celu zach璚enia uczniów i wychowanków do podejmowania aktywno軼i fizycznej: odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty (dokumentacja foto/wideo, opis);


8. aktywno嗆 w gronie rodziny (obszar nr 8)

Zadanie dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli edukacji przedszkolnej i/lub dyrektorów szkó i przedszkoli: Zorganizowanie imprezy z udzia貫m najbli窺zych cz這nków rodziny uczniów, np. Rodzinnego Dnia Sportu, Aktywnego Dnia Babci i Dziadka w szkole/przedszkolu itp.;


9.aktywny wypoczynek (obszar nr 9)

Zadania dla uczniów na portalu spo貫czno軼iowym Facebook Roku Szko造 w Ruchu (co najmniej raz w miesi帷u nowe zadanie), np.: Nauczyciel miesi帷a – pochwal si swoimi zaj璚iami WF! (pro軸a o przesy豉nie foto/wideo); Czas na górski trekking! Kto za – kciuk w gór! (pro軸a o przesy豉nie foto/wideo z wycieczek klasowych w góry); Wy軼ig w 郾iegu po kolana, czyli boiska zim 篡we, Dzie skakania na skakance itp.


 1. Przyznanie tytu逝

O przyznaniu albo odmowie przyznania tytu逝 SwR lub PwR zainteresowana szko豉 lub przedszkole powiadamiane s przez O鈔odek Rozwoju Edukacji, w formie elektronicznej – poprzez e-mail, a tak瞠 odpowiednie oznaczenia na mapie SwR i PwR na stronie www.szkolawruchu.men.gov.pl. Decyzje w zakresie przyznania albo odmowy przyznania tytu逝 s ostateczne i nie podlegaj zaskar瞠niu.

W przypadku uzyskania Tytu逝, szko豉 i przedszkole dodatkowo otrzymuj pami徠kow tablic „Szko豉 w Ruchu" lub „Przedszkole w Ruchu”.

O鈔odek Rozwoju Edukacji zastrzega sobie prawo weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu przyznania lub odebrania tytu逝 SwR lub PwR.


 1. Terminarz konkursu

  1. OGΜSZENIE AKCJI: 30.10.2013 r.

  2. do 31.12.2013 r.: mo磧iwo嗆 przy陰czania si szkó i przedszkoli do akcji

  3. do 31.03.2014 r.: przesy豉nie formularzy wraz z za陰cznikami do weryfikacji

  4. do 20.05.2014 r.: zako鎍zenie akcji


Ministerstwo Edukacji Narodowej - nowy rok szkolny "Rokiem Szko造 w Ruchu"

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Nauczyciele,

Szanowni Rodzice,

Przedstawiciele w豉dz samorz康owych

Przed Wami nowy rok szkolny - czas wyzwa, zdobywania wiedzy i umiej皻no軼i, rozwijania pasji i realizowania planów.

 

 

Pe軟i wakacyjnych wra瞠 wracacie do szko造. Z ciekawo軼i patrzycie w przysz這嗆 i zastanawiacie si, co was czeka w kolejnym roku nauki. Wiele zale篡 od Was. B康嬈ie aktywni, zadawajcie pytania, szukajcie odpowiedzi, pomagajcie sobie i innym zrozumie 鈍iat.

W Waszych szko豉ch wiele si zmieni這. To ju jest kolejny rok przygotowa do obni瞠nia wieku szkolnego i rozwijania edukacji przedszkolnej. Dotacja przedszkolna dla gmin, obni瞠nie op豉t za przedszkola, wprowadzenie obowi您ku nauki w szko豉ch dla dzieci sze軼ioletnich to dzia豉nia, które sprzyjaj wykorzystaniu potencja逝 rozwojowego dziecka i stwarzaj warunki dla jego harmonijnego rozwoju.

W szko豉ch ponadgimnazjalnych po raz pierwszy wybieracie od dwóch do czterech przedmiotów, których b璠ziecie si uczy na poziomie rozszerzonym. Rozpoznanie w豉snych talentów, rozwijanie zainteresowa, dog喚bne poznanie wybranych  dziedzin nauki pozwoli Wam na lepsze przygotowanie si do studiowania i zaplanowania swojej przysz這軼i.  Kolejny rok uczycie si wed逝g zreformowanych programów w szko豉ch zawodowych, w których coraz wi瘯szego znaczenia nabiera praktyczna nauka zawodu, powi您ana z rynkiem pracy i jego potrzebami. Uzyskanie solidnego wykszta販enia zawodowego razem z wykszta販eniem ogólnym na odpowiednim poziomie b璠zie dla Was gwarancj zdobycia atrakcyjnej pracy.

Ucz帷 si i pracuj帷 nie zapominajcie o tym, jak wa積ym dla sukcesów w nauce jest ruch. Aktywno嗆 fizyczna sprzyja koncentracji i zapami皻ywaniu, wp造wa na stan zdrowia i samopoczucie. Wykorzystujcie mo磧iwo軼i, jakie daje Wam szko豉, samorz康, kluby sportowe i turystyczne. Oprócz regularnego uczestnictwa w obowi您kowych lekcjach wychowania fizycznego bawcie si i rywalizujcie w zawodach i grach sportowych, spacerujcie, p造wajcie, je寮zijcie na rowerze. Ka盥y rodzaj ruchu sprzyja Waszemu zdrowiu, a udzia w zawodach i rywalizacji kszta速uje charakter, wytrwa這嗆, uczy wspó責zia豉nia w zespole i wyrabia nawyk dbania o w豉sne zdrowie.

Proponuj, aby rozpoczynaj帷y si dzisiaj rok szkolny by Rokiem Szko造 w Ruchu i zach璚am uczniów, nauczycieli i rodziców do jego organizacji i aktywnego w nim udzia逝.

Zapraszam te wszystkich: uczniów, nauczycieli i rodziców do korzystania z portali edukacyjnych, które powsta造 z du篡m udzia貫m MEN: portalu Scholaris, platformy internetowej wspieraj帷ej system edukacji, która od wrze郾ia br. unowocze郾ia swoje oblicze, oraz dzia豉j帷ego od wrze郾ia br. portalu edukacyjnego Telewizji Polskiej, dysponuj帷ego znakomitym archiwum programów edukacyjnych.

Drodzy Uczniowie

Jestem pewna, 瞠 inicjatywa Roku Szko造 w Ruchu pomo瞠 Wam odkry nowe mo磧iwo軼i i zaszczepi w Was zainteresowanie aktywno軼i fizyczn. Wierz, 瞠 ten rok szkolny wykorzystacie na solidn nauk, której b璠 sprzyja wszelkie  inicjatywy grona pedagogicznego Waszej szko造 i w豉dz samorz康owych.

Szanowni Rodzice

Pragn Was zapewni, 瞠 wspólnie z samorz康ami dok豉damy wszelkich stara, aby zagwarantowa uczniom jak najlepsze warunki do nauki odpowiadaj帷ej na nowe wyzwania cywilizacyjne. 砰cz Wam wielu radosnych chwil zwi您anych z sukcesami Waszych dzieci i dumy z ich osi庵ni耩.

Drodzy Nauczyciele

To kolejny rok wyt篹onej pracy nad kszta速owaniem umysów m這dych ludzi, którzy dzi瘯i Wam odkrywaj swoje pasje, talenty i zdobywaj nowe umiej皻no軼i. Jeste軼ie przewodnikami uczniów i wychowanków, dzi瘯i Wam nauka w szkole jest dla nich ciekawa i inspiruj帷a. Ceni Pa雟twa oddanie uczniom. 砰cz sukcesów i satysfakcji z osi庵ni耩 uczniów i w豉snej pracy.

Szanowni Przedstawiciele w豉dz samorz康owych

Dzi瘯uj Pa雟twu za starania i zaanga穎wanie okazywane przy doskonaleniu funkcjonowania placówek o鈍iatowych i wychowawczych dzia豉j帷ych na Waszym terenie. W szczególny sposób chc Pa雟twu podzi瘯owa za wysi趾i, jakie wk豉dacie w przygotowanie szkó do obni瞠nia wieku spe軟iania obowi您ku szkolnego oraz rozwój edukacji przedszkolnej.

砰cz wszystkim owocnego i radosnego roku szkolnego 2013/2014, pe軟ego nauki, wyzwa, aktywno軼i fizycznej i realizacji wyznaczonych celów.

Krystyna Szumilas

minister edukacji narodowej